Privacybeleid Pilates aan de Amstel

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze lessen en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

Pilates aan de Amstel,

gevestigd aan Koningin Julianalaan 16, 1191 CD Ouderkerk aan de Amstel,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://pilatesaandeamstel.nl/

Koningin Julianalaan 16, 1191 CD Ouderkerk aan de Amstel

0619492367

Anouk de Fouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Pilates aan de Amstel. Zij is te bereiken via anouk@pilatesaandeamstel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pilates aan de Amstel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (dhr./mevr. etc.)
 • Geboortedatum (indien zelf ingevuld)
 • Adresgegevens (indien zelf ingevuld)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaal- en factureringsinformatie
 • Welke lessen je reserveert
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer in geval van maandelijks automatisch incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien van toepassing: blessures, ziekte, zwangerschap of andere voor ons belangrijke informatie omtrent jouw gezondheid.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Pilates aan de Amstel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Pilates aan de Amstel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pilates aan de Amstel) tussen zit. Pilates aan de Amstel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Eversports; voor het bijhouden van klantgegevens, het plannen van de lessen, afhandelen van betalingen, op de hoogte brengen van roosterwijzigingen en vakantiedagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pilates aan de Amstel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Totdat deelnemer opzegt of wanneer deelnemer langer dan een jaar niet is geweest zonder te hebben aangegeven tijdelijk niet te komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pilates aan de Amstel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pilates aan de Amstel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pilates aan de Amstel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anouk@pilatesaandeamstel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pilates aan de Amstel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Pilates aan de Amstel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pilates aan de Amstel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anouk@pilatesaandeamstel.nl.

 

Versie 1.0, laatst aangepast op 4-9-2020